IPZ-627|天海翼作品IPZ-627|Wスキャンダル ナンパお

IPZ-627|天海翼作品IPZ-627|Wスキャンダル ナンパお

”内容:味甘,性温。 下气和中,消痰快膈。

头痛眩晕而兼血滞之象者,用之更宜。烛烬治疔肿,同胡麻、针砂等分为末,和醋敷之。

”又《直指方》“治饮酒齿痛,井水频含漱之。下部虚寒之人,虽有湿证,弗敢饵也。

戴元礼用以治骨痿有效。润大肠而悦颜色,调脾胃而除心烦。

内容:味淡,性寒,无毒。《圣济录》以雄黄、猪胆汁调敷白秃头疮。

眼睑赤肿,和人乳点之。威者,言其猛烈,灵者,言其效验。

Leave a Reply